Vynechat navigaci.

Bible: Protiřečí si?

Co se týká čísel, rodokmenů a dat, bylo by moudré, aby je oba typy čtenářů, jak zběžní, tak i zkoumaví, uznaly spíše za zajímavé než zásadní. Měly by si uvědomit, že tyto zpřesňující údaje nevyžadují vyšší nároky na přesnost, než jaké jsou patrné z Písma samotného. Pokud to takto přijmou, pak budou moci se svými vlastními závěry žít v poklidu.

V Písmu svatém se opravdu objevují odchylky převážně v přesnosti u čísel, ale i přímo uvnitř příběhu samotného a také v Ježíšových slovech. Podíváme se na ně společně.

Konkrétní odchylky v číslech

Mnoho lidí se ptá na odchylky v číslech u Ezdráše 2. kap. a Nehemjáše 7. kap. Je tam nepatrný rozdíl v tom, co se považovalo za dva identicky stejné seznamy. Nehemjášův seznam byl použit zhruba o jedno století později, aby posloužil ke znovuvybudování Jeruzaléma. Ze 42. čísel, jež se uvádějí u Ezdráše (verš 3–60), se jich 18 liší od příslušných čísel u Nehemjáše v 7. kap. Zjištěné rozdíly jsou malé a mohou být vysvětleny tím, že tyto dva seznamy byly sepsány v rozdílných dobách, že se v průběhu času měnily počty osob v populaci, nebo i z jiných důvodů. Existují také různě se měnící seznamy, které se zmiňují o konkrétních jednotlivcích, ale tento jev se prolíná celou Biblí. Převážně to platí o Novém zákoně, ve kterém jsou zmínky o jménech ze Starého zákona.

ODCHYLKA – DÉMONEM POSEDLÝ MUŽ

Lidi také často trápí otázka, jak to bylo s dvěma posedlými muži u Matouše 8,28–34 a jedním posedlým v popisu příběhu u Marka 5,1–20. Jeden biblický komentář se to pokouší vysvětlit následovně: „Matouš mluví o dvou mužích a jak se zdá, jeden z nich byl zřejmě nápadně divoký. Podobně také Matouš mluví o dvou slepých mužích v Jerichu (kap. 20 a 30), zatímco Marek (kap.10 a 46) a Lukáš (18,35) mluví jen o jednom, a to nejspíš z podobného důvodu. Je na místě poznamenat, že se Matouš, svědek obou událostí, v každém případě zmiňuje o dvou lidech.

ODCHYLKY – KRISTOVA SLOVA

Na různých místech Písma se pisatelé evangelií liší v záznamech Kristových slov. Podávají také rozdílné pohledy na konkrétní témata, například nápis na kříži. Skeptici často poukazují na tyto odchylky jako na důkaz toho, že pisatelé evangelií jsou nevěrohodní a snad i falešní, a tudíž určitě nejsou inspirovaní Bohem. Ovšem pozornější průzkum dokazuje pravý opak. Ti, kdo napsali evangelia, se spolu s dalšími Kristovými následovníky považují za očité svědky událostí našeho Pána. Stojí na pravdivosti svého svědectví.

Tyto ODCHYLKY ukazují na to, že BIBLE má PRAVDU

U soudu dnes platí, že pokud svědkové podávají navlas stejnou výpověď o jistém případu, pak nejde o výpovědi pravdivé, ale lživé. Proč? Protože zkušenost nás učí tomu, že ani dva lidé nevidí stejnou událost naprosto stejně. Jednoho svědka osloví jedna věc a toho druhého zase jiná. Všichni společně mohli slyšet při určité události tytéž slova, ale každý z nich zaznamenává tato slova trochu jinak. Jeden ze svědků může dokonce podávat svědectví o konkrétní části sporu, o které se zbylí svědkové nezmiňují vůbec. Ale pokud nedochází k zásadnímu rozporu v myšlence či smyslu jednotlivých svědectví, pak se výpovědi svědků dají považovat za pravdivé. Dokonce i zdánlivě si protiřečící výpovědi se mohou často ukázat ne jako protichůdné, ale v podstatě jako ty, co se doplňují.

Všechny zkušenosti, a zvláště zkušenosti ze soudnictví nás za roky praxe přivedly k závěru, že pravdivé svědectví nemusí být – nebo spíš by nemělo být – naprosto totožné s výpovědí jiných svědků události, včetně jejich svědectví toho, co bylo během této události řečeno.