Vynechat navigaci.

Bůh

Jaké jsou dvě základní vlastnosti Boha? Čteme o nich v Žalmu 145,17: “Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.”

Jakými slovy je Bůh v Bibli popisován? Nahlédněme do starozákonní knihy Deuteronomium 32,4: “On je Skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý.”

Jak je to s Boží silou? Jednu z mnoha biblických zmínek o ní najdeme v knize Jób 36,5: “Hle, Bůh je úctyhodný, nezavrhne bez příčiny, je úctyhodný silou i srdcem.”

Můžeme věřit Bohu, že splní své sliby? Bible nás vybízí v Deuteronomiu 7,9: “Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.”

Lze Boha popsat jedním slovem? V 1. listu Janově 4,8 je tak učiněno: “Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.”

Bůh je soucitný. Praví to Bible v Žalmu 86,15: “Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.”

Bůh je nestranný. Čteme o tom ve Skutcích 10,34.35: “…Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.”

Jak moc byl Bůh ochoten zajistit naši budoucnost? Zjistíme to v evangeliu podle Jana 3,16: “Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.”

Bůh nám ukázal, co je to opravdová láska. V 1. listu Janově 4,9 se dozvíme jak: “V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.”

Boha těší prokazovat nám milost, aniž bychom si ji zasloužili. V Bibli, Micheáš 7,18, můžeme číst: “Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.”

Bůh nedává požehnání pouze dobrým lidem. Vysvětlení nalezneme v Matoušově evangeliu 5,45.46: “…protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?”

Bůh se nedal ničím zastavit. Chce, abychom měli všechno, co potřebujeme k životu časnému i věčnému. Bible v Římanům 8,32 (SNC) říká: “Když neváhal vzdát se kvůli nám svého vlastního Syna, co by pro nás ještě neudělal?”

Bůh nás miluje jako starostlivý otec. V Bibli v 1. listu Janově 3,1 jsme zváni Jeho dcerami a syny: “Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.”

Boží láska je jako bezpečný úkryt. Potvrzuje to Žalm 36,8 (SNC): “Bože, jak úžasná je tvá slitovná láska! Pod její křídla člověk pospíchá.”

Měli bychom následovat Boží příklad. Bible, 1. list Janův 4,11, nás vybízí k lásce: “Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.”

Láska zahrnuje přísnou výchovu. Je to vyjádřeno v Bibli, Židům 12,6: “Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.”

Bůh to s námi nikdy nevzdává. V Bibli, Jeremjáš 31,3, se píše: “Hospodin se mi ukázal zdaleka: ‚Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.‘”

Mohou být Boží děti něčím odloučeni od Jeho lásky? V Bibli nalézáme nádhernou jistotu Jeho vztahu k nám, Římanům 8,38.39: “Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.”