Vynechat navigaci.

Neúspěch

Zažijeme-li neúspěch, neznamená to, že je všemu konec. V Žalmu 37,23.24 Bůh slibuje, že nás ve chvíli neúspěchu podrží: “Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku.”

I dobří lidé někdy selžou. V Žalmu 34,19.20 (SNC) můžeme číst: “Bůh … zachraňuje ty, kdo se ocitli na dně. Trápení se nevyhýbá ani věřícímu, ale Bůh má pro něj vždycky řešení.”

Nenech se neúspěchem odradit. V Bibli, Jozue 1,9, jsou zapsána tato slova: “Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?”

Příště můžeš být úspěšný. Vždyť v Bibli, Filipským 4,13, je psáno: “Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.”