Vynechat navigaci.

Bázeň Boží

Jedním z Božích požadavků je bát se Boha (tedy respektovat jej a uctívat). Je to zapsáno v biblické knize Deuteronomium 10,12.13: “Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře.”

Bůh učí ty, kdo se ho bojí. Žalm 25,12 říká: “Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit.”

Bázeň před Bohem přináší moudrost. V knize Přísloví 9,10 je psáno: “Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.”

Bázeň Boží je hodnotnější než bohatství. I to Bible vyjadřuje v Přísloví 15,16: “Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.”

Bázeň Boží zajišťuje dětem ochranu. Čtěme Přísloví 14,26.27: “V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny. Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.”