Vynechat navigaci.

Následování

Následování Ježíše vyžaduje rozhodnutí a následně čin. Tak tomu bylo i u prvních učedníků, Matouš 4,19.20: “Řekl jim (Ježíš): ‚Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.‘ Oni hned nechali sítě a šli za ním.”

Následování Ježíše vyžaduje také sebezapření. Matoušovo evangelium 16,24 to vyjadřuje jasně: “Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: ‚Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.‘”

Následovat Ježíše znamená dodržovat jeho přikázání. Učí nás to Bible, 1. list Janův 2,4: “Kdo říká: ‚Poznal jsem ho‘, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.”

Pokud nenásledujeme Ježíše, následujeme satana. V evangeliu podle Matouše 12,30 je zdůrazněno: “Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.”