Vynechat navigaci.

Laskavost

Křesťanští vedoucí by se měli vyznačovat laskavostí. Tak tomu bylo už v době apoštolů, 1. Tesalonickým 2,6.7: “Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných; ač jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti.”

Vyučuj s laskavostí. K tomu nás Bible vybízí v 2. Timoteovi 2,24: “Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý.”

Laskavost je znamením moudrosti. V Bibli, Listu Jakubově 3,17, je psáno: “Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.”