Vynechat navigaci.

Stanovení cílů

Vše nejprve naplánuj a stanov si cíle. Radí nám to Bible v evangeliu podle Lukáše 14,28–31: “Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. ‚To je ten člověk‘, řeknou, ‚který začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?”

Je moudré mít nějaký cíl. V biblické knize Přísloví 13,16 čteme: “Kdo je chytrý, počíná si podle poznání, kdežto hlupák roztrušuje pošetilost.”

Při stanovování svých cílů si nech poradit. Doporučuje to Bible v Přísloví 15,22 (SNC): “Bez uvážlivé porady se plány zhroutí, dostatek rádců je zárukou úspěchu.”

Plánování svých cílů neprováděj ukvapeně, ale opatrně a uvážlivě. V Bibli v Přísloví 21,5 je psáno: “Plány jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek.”

Naše cíle by měly být podřízeny Boží vůli. Bible nás k tomu vede v Listu Jakubově 4,15.16: “Raději byste měli říkat: ‚Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.‘ Vy se však vychloubáte a chvástáte.”