Vynechat navigaci.

Boží slovo

Jaký je původ Bible? Bůh rozhodl o tom, co mají lidé zaznamenat. V Bibli, v 2. listu Petrově 1,21, je psáno: “Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.”

Bůh je zdrojem všech biblických zpráv. Bible to dokládá v 2. listu Timoteovi 3,16: “Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.”

Bible nám představuje Ježíše Krista, Židům 1,1.2: “Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.”

S jakým záměrem byla Bible napsána? Odpověď najdeme opět v Bibli, Římanům 15,4: “Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.”

Jaký význam má Písmo pro toho, kdo v něj věří? Odpověď nám dá Bible v 2. listu Timoteovi 3,15.16 (SNC): “…je v nich obsažena moudrost, jak dosáhnout záchrany vírou v Ježíše Krista. Všechny svaté spisy byly inspirovány Bohem; poučují nás o tom, co je pravda, vedou ke zpytování a nápravě vlastního života a vychovávají nás k správnému jednání.”

Jaké jsou předpoklady nutné k porozumění Božímu slovu? Hovoří o nich Bible v Přísloví 2,1–6: “Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.”

Neopomíjej číst části Bible, které tě znepokojují. I na to nás Bible upozorňuje, Jeremjáš 26,2: “…mluv všechna slova, která jsem ti přikázal, abys jim mluvil; neubereš ani slovíčko.”

Na ty, kteří Písmu neporozumí, bude seslán Duch Svatý. Je nám zaslíben v Janově evangeliu 16,13: “Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.”

Bible je jako mapa ukazující cestu životem, Žalm 119,19 (SNC): “Jsem zde na zemi jen chvíli jako poutník, neskrývej přede mnou svou svatou vůli.”

Bible je zdrojem moudrosti, Žalm 119,99: “Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích.”

Bible nabízí pomoc, když se naše cesta jeví jako nejasná. Je to napsáno v Žalmu 119,105: “Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.”

Bible uchovává neměnná Boží přikázání. Uvádí to Matoušovo evangelium 5,18: “Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.”

Jak a kdo by se měl učit Božímu slovu? Čteme o tom v Bibli, Izajáš 28,9.10: “Koho vyučit poznání? Komu vyložit zvěst? Odkojeným dětem, od prsů odstaveným? Stále jenom: žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam.” Skutky 17,11: “Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.”

Koho Ježíš prohlásil za blahoslovené? Odpověď dostaneme v Lukášově evangeliu 11,28: “Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.”