Vynechat navigaci.

Pomluvy

Jaké následky mohou mít pomluvy? Pomluvy ničí lidské vztahy. Biblická kniha Exodus 23,1 proto požaduje: “Nebudeš šířit falešnou pověst. Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem.”

Pomluvy jsou škodlivé a jejich následky přetrvávají stejně dlouho jako následky fyzického násilí. V Přísloví 25,18 můžeme číst toto přirovnání: “Palcát a meč a naostřený šíp je ten, kdo vydává proti svému bližnímu křivé svědectví.”

Ten, kdo druhé pomlouvá, promarní mnoho drahocenného času. Bible nás před tím varuje v 2. listu Tesalonickým 3,11.12: “Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.”

Pomluvy mohou zničit přátelství. Bible to zdůrazňuje v Přísloví 16,28: “Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.”

Pomluvy jsou založeny na fámách. Biblická kniha Přísloví 11,13 říká: “Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.”