Vynechat navigaci.

Milost

Naše záchrana se opírá o milost, je to Boží dar. Bible v Efezským 2,8.9 vysvětluje: “Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.”

Znamená to snad, že když spasení záleží jen na milosti, Boží zákony už neplatí? Bible odpovídá jednoznačně v listu Římanům 3,31: “To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme.”

Boží milost je naše jediná naděje. Mnohokrát se pisatelé Bible zmiňují o milosrdenství Božím, např. Nehemjáš 9,31: “Ale z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý a soucitný.”

Boží milost umožňuje naše spasení. Čtěme Bibli, Efezským 1,5–7 (SNC): “Dík Bohu za jeho nekonečnou laskavost, kterou nám prokázal v osobě Ježíšově! Jeho milost k nám je tak nesmírná, že nám pro jeho oběť odpustil všechno zlé a zachránil nás od jisté smrti.”

Boží milost je shovívavá. Bible v Římanům 2,4 nám dává této laskavosti a trpělivosti porozumět: “Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?”