Vynechat navigaci.

Poděkování

Při každé příležitosti si připomínej požehnání, které jsi od Boha přijal, a děkuj za ně. Každý den se nabízí příležitost k vděčnosti. Bible nás k tomu vede v Žalmu 92,1.2 (SNC): "Dobré je oslavovat Hospodina, zpívat chválu tvému jménu, Nejvyšší. Hned od rána rozhlašovat tvoji lásku a v noci zpívat o tvé věrnosti."

Pokud zapomínáme děkovat Bohu, začínáme se mu ve svém srdci vzdalovat. V Bibli se s tím setkal apoštol Pavel, když v listu Římanům 1,21 napsal: "Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě."

Děkuj v každé situaci. Apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje v 1. listu Tesalonickým 5,18: "Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás."

Když se chystáš Bohu poděkovat, nezapomeň, že On je původce všech našich požehnání. Za své si vezmi slova Žalmu 103,2: "Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!"