Vynechat navigaci.

Růst

Úkolem křesťanů je duchovně růst. V Bibli, 2. list Petrův 3,18, píše Petr věřícím: “Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista…”

Duchovní růst vychází z přísné výchovy. Bible nás v 1. Korintským 9,24.25 (SNC) vybízí: “…Snažte se tedy, abyste to byli vy, kdo zvítězí! To ovšem vyžaduje – jako od každého špičkového sportovce – tvrdý trénink a odříkání! Ale jsou-li toho schopni sportovci, kterým jde jen o pozemské vavříny, musíme to brát tím vážněji, když v našem případě jde o věčnost.”

Bůh zaslíbil, že budeme duchovně růst až do Kristova návratu. V Bibli, Filipským 1,6, je psáno: “…a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.”

Růst hraje podstatnou úlohu v křesťanském životě a vyžaduje trénink. Dokládá to Bible, Židům 5,12–14: “Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči; potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného.”