Vynechat navigaci.

Postižení

Postižení představovali pro Ježíše možnost, jak lze dokázat Boží moc. Dokazuje to Bible, Jan 9,2.3: “Jeho učedníci se ho zeptali: ‚Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?‘ Ježíš odpověděl: ‚Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.‘”

Naše omezení jsou jen dočasná. Čteme o tom v Bibli, 1. Korintským 15,53: “Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.”

Postižení budou uzdraveni. Bible to přislibuje v knize Izajáš 35,5.6: “Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině.”