Vynechat navigaci.

Srdce

Boha nejvíce zajímá to, co máme v srdci. Čtěme, co je napsáno v Bibli, 1. Samuelova 16,7: “Hospodin však Samuelovi řekl: ‚Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.‘”

Naše srdce potřebuje důkladné pročištění. Taková prosba je vyjádřena v Bibli, v Žalmu 51,12: “Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.”

Naše srdce může nalézt pokoj díky poznání, že Bůh má vše pod kontrolou a že nás má rád. O Kristově lásce, jež se projevila jeho obětí za naše viny, je psáno v 1. listu Janově 3,19.20 (SNC): “Taková láska nám dá vnitřní jistotu a uspokojí naše svědomí. Ale i při nejlepší snaze jsme odkázáni na Boží pochopení a odpuštění.”

Bohu bychom se měli odevzdat z celého srdce. Pak budou i nám určena tato slova, Římanům 6,17: “Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno.”