Vynechat navigaci.

Svatost

Boží svatost představuje normu pro náš svatý život. Je to tak řečeno v Bibli, 1. list Petrův 1,15: “…jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.”

Boží svatost nemůže tolerovat hřích. V Bibli, Izajáš 59,2, čteme: “Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.”

Svatost je dar Boží milosti. Hospodin promluvil v Exodu 19,5.6 tato slova: “Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.”

Svatost přichází jako odpověď na Boží slovo. Nahlédněme do Bible, Jan 17,17: “Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.”