Vynechat navigaci.

Uznání

Skutečné úcty a uznání se nám dostane od Hospodina. On je ten, kdo rozhoduje o tom, koho ocení. Čteme o tom v Žalmu 75,7.8: "Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště, jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší."

Je dobré si vzájemně vážit jeden druhého a respektovat se. Bible, Římanům 12,10, nás žádá: "Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému."

Jedno z Božích přikázání požaduje, abychom si vážili svých rodičů. Je zapsáno v biblické knize Exodus 20,12: "Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh."