Vynechat navigaci.

Lidství

Ježíš zvítězil nad hříchem a smrtí tím, že se stal člověkem. Stojí to v Bibli, Židům 2,14.15: “Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.”

Tím, že se Ježíš stal plně člověkem, nám umožnil poznat Boha tak jako nikdy předtím. V Bibli, Filipským 2,5–7, čteme: “Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka…”

Bůh představuje evangelium prostřednictvím křehkých lidských bytostí. Je to naznačeno v Bibli, 2. Korintským 4,7: “Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás.”