Vynechat navigaci.

Pokora

Pýcha je nebezpečná. Bible to připomíná v Přísloví 16,18: "Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí."

Pokora přináší úctu.Učí nás to Bible v Přísloví 29,23: "Člověka poníží jeho povýšenost, kdežto kdo je poníženého ducha, dojde slávy."

Bůh se staví proti pýše. V Bibli, 1. list Petrův 5,5.6, čteme: "Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas."

Pýcha nás může odříznout od ostatních i od Boha. Bible v evangeliu podle Lukáše 18,14 podotýká: "Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."

Pokora prostá, jako mají děti, bude v nebi oceněna. V Matoušově evangeliu 18,4 je psáno: "Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském."

Pyšní budou zklamáni. Evangelium podle Matouše 23,12 vysvětluje: "Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."

Ti, kteří jsou pyšní, mohou padnout. Upozorňuje na to Bible, 1. Korintským 10,12: "A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl."