Vynechat navigaci.

Pokrytectví

Naše pokrytectví nemůže Boha oklamat. Bible o tom mluví v evangeliu podle Lukáše 16,15: “Řekl jim: ‚Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost.‘”

Pokrytectví má pochybné pohnutky. V Matoušově evangeliu 6,2 stojí: “Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou odměnu.”

Pokrytectví znamená znát pravdu, ale nejednat podle ní – uznávat Krista za Pána, ale nenásledovat Jej. Bible se k němu vyjadřuje v evangeliu podle Matouše 23,13: “Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.”