Vynechat navigaci.

Modlářství

Modlářství slouží spíše věcem stvořeným než Stvořiteli. V Bibli, Římanům 1,22.23, se píše: „Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.“

Boží přikázání zakazují uctívání model a napodobenin. Bible v Exodu 20,3.4 výslovně přikazuje: „Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.“