Vynechat navigaci.

Netrpělivost

Může být naše trpělivost nějak posilněna? Lidská trpělivost se rozvíjí v závislosti na prožitých útrapách. Svědectví o tom podává Bible, Římanům 5,3: „…chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost.“ V Listu Jakubově 1,3.4 se píše: „Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.“

Míra naší trpělivosti úzce souvisí se vztahem k Bohu. V Bibli, Zjevení 14,12, čteme: „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

Boží lidé mají mít jeden s druhým trpělivost. Požaduje to Bible v Efezským 4,2.3: „…Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“

Trpěliví lidé zdědí to, co bylo zaslíbeno. Bible, Židům 6,12, nám radí: „…proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení.“

Trpělivě čekej na příchod Pána. Bible nás k tomu vede v Listu Jakubově 5,7.8: „Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.“