Vynechat navigaci.

Nespravedlnost

Bůh zakazuje člověku jednat nespravedlivě. Bible v Deuteronomiu 16,19 po nás požaduje toto: „Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplatek. Úplatek oslepuje oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých.“

Naše nespravedlnost se Bohu nelíbí. V Bibli, v knize Abakuk 1,3, je psáno: „Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry.“

Zlou nespravedlnost přemáhej dobrem. Tento požadavek je zapsán v listu Římanům 12,21: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“