Vynechat navigaci.

Zaměstnání

Naše práce by se měla vyznačovat poctivostí. Jsme k tomu vedeni v Bibli, Efezským 6,5–7 (SNC): „… svěřené úkoly plňte s upřímným přesvědčením a ochotně, jako by vám je ukládal Kristus. Ne tedy jen když jste na očích, ale i když vás nikdo nekontroluje.“

Vše, co děláme, by mělo oslavovat Krista. Tak je to psáno v Bibli, Koloským 3,17: „Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.“

Ke všemu, co děláme, použijme své nejlepší schopnosti. Tuto radu vyjádřil moudrý pisatel už ve starozákonní biblické knize Kazatel 9,10: „Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.“