Vynechat navigaci.

Radost

Radost k nám přichází z Boží přítomnosti. O tom, jak ji získat, píše pisatel biblické knihy žalmů, Žalm 16,8.9: „Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo.“

Radost vyplývá ze zachovávání Božích přikázání. Bible nám to objasňuje v evangeliu podle Jana 15,10.11: „Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“

Radost je dar Ducha svatého. Hovoří se o tom v Bibli, Galatským 5,22: „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost…“

Můžeme se radovat i navzdory okolnostem. Bible nás ve Filipským 4,4 vyzývá: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“