Vynechat navigaci.

Shovívavost

Ten, kdo projevuje shovívavost tomu, kdo si ji nezaslouží, napodobuje Boží charakter. V Lukášově evangeliu 6,35 Bible vybízí: „Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým.“

Opravdová shovívavost se projeví jako odezva na Boží lásku. Bible, Římanům 12,14.15 (SNC), nás učí: „Svým nepřátelům přejte jen dobré a neživte v sobě nenávist. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“

Shovívavost je jednou z vlastností Božích lidí. Mělo by tomu tak být podle Bible, Koloským 3,12.14 (SNC): „Bůh vás miluje a vybral si vás pro sebe. Dokazujte to soucitností, přívětivostí, skromností. Buďte pokorní, trpěliví a snášenliví. Především prokazujte lásku, ona je poutem nejdokonalejším.“