Vynechat navigaci.

Světlo

Světlo může symbolizovat náš vztah s Kristem. Evangelium podle Matouše 5,15.16 říká: „A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

Světlo může představovat vliv našeho života na ostatní. V Markově evangeliu 4,21 je napsáno: „…přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?“

Ježíš je světlo. Bible nás o tom ujišťuje v evangeliu podle Jana 1,4.5: „V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“