Vynechat navigaci.

Naslouchání

Proč je naslouchání považováno za důležitou duchovní dovednost? Naslouchat Bohu je totiž prvním krokem k poslušnosti, Deuteronomium 5,1: „Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, nařízení a práva, která vám dnes vyhlašuji. Učte se jim a bedlivě je dodržujte.“

Slyšet, jak Bůh mluví, vyžaduje tiché naslouchání. Bible v 1. Královské 19,12.13 vypráví, jak Hospodin promluvil k prorokovi: „Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně.“

Duchovní naslouchání nám umožňuje učit se od druhých. Bible, List Jakubův 1,19.20, nám doporučuje toto: „Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.“