Vynechat navigaci.

Osamělost

Bůh je přítel, který nás nikdy nezklame. Bible nás o tom ujišťuje v knize Deuteronomium 31,8: „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.“

Když se cítíme osamoceni, protože nám někdo milovaný zemřel, pamatujme na to, že Bůh je s námi. Bible nám dává příklad v Žalmu 23,4: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“

I kdyby nás opustili vlastní rodiče, Bůh to nikdy neudělá. Je to vyjádřeno v Žalmu 27,10: „I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.“

Bůh nás nikdy nezanechá osiřelé. Slíbil nám to v Bibli, Jan 14,18: „Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.“

Nikdy nejsme úplně sami. Dokazují to slova z Bible, Židům 13,5: „…Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘“