Vynechat navigaci.

Večeře Páně

Co je smyslem večeře Páně? Vysvětlení najdeme v Bibli, Matouš 26,26–28: „Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: ‚Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.‘ Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: ‚Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.‘“

Večeře Páně nám připomíná, že Kristus za nás zemřel. Je to vyjádřeno v Bibli, 1. Korintským 11,26: „Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.“