Vynechat navigaci.

Ztracení

Kdo jsou „ztracení“? Jak se k nim Bůh chová? Odpoví nám biblická kniha Izajáš 53,6: „Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“

Ztracení mají pro Boha veliký význam. V Lukášově evangeliu 15,7 jsou zapsána tato Ježíšova slova: „Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“