Vynechat navigaci.

Rozjímání

Křesťanské rozjímání znamená vnímat Boží slovo a být mu poslušný. V knize Jozue 1,8 čteme: „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.“

Při křesťanském rozjímání se máme upřímně zamýšlet nad tím, jak žít život podle Božího přání. V biblickém Žalmu 1,1.2 je zaslíbení: „Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.“

Ježíš pro nás představuje příklad křesťanského rozjímání a modlitby. V evangeliu podle Lukáše 5,16 je napsáno: „On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil.“

Rozjímání mění způsob, jakým o věcech přemýšlíme. Zmiňuje to Bible, 2. Timoteovi 2,7 (SNC): „Přemýšlej, co tím chci říci. Pán ti jistě pomůže zaujmout ke všemu správný postoj.“