Vynechat navigaci.

Mysl

Vztah s Bohem mění způsob našeho myšlení. Bible, Římanům 12,2, nám radí: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“

Jako křesťané bychom měli mít myšlenky podobné Kristu. Je to uvedeno v Bibli, 1. Korintským 2,15.16 (SNC): „Kdo je však proniknut Božím Duchem, dovede ke všemu zaujmout jasný postoj a nemusí se ohlížet, co tomu řeknou lidé; vždyť nikdo z nich nestojí ve svém poznání nad Bohem. Naše myšlenky pak vycházejí ze stejného zdroje jako myšlenky Kristovy.“

Křesťanské myšlení odráží Kristův postoj. V Bibli, Filipským 2,5, je psáno: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši.“

Křesťanská mysl by měla přemýšlet o dobru. Bible nás to učí v Listu Filipským 4,8: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“