Vynechat navigaci.

Zázraky

Zázraky nám mají připomínat, že pro Boha není nic nemožné. Příklad zázraku najdeme v Bibli, Exodus 14,21.22: „Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva.“

Zázraky ukazují na Ježíšovu moc a božství. V evangeliu podle Jana 2,11 je napsáno: „Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.“

Konání divů a zázraků může povzbudit osobní víru; víra však na nich není v ničem závislá. V Bibli, Jan 20,29–31, čteme tato slova: „Ježíš mu řekl: ‚Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.‘ Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.“

Zázraky způsobily, že služba rané církve byla všemi oceňována a uznávána. Je to doloženo v Bibli, Skutky 5,16: „Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni.“

Je třeba mít na paměti, že kromě zázraků, které jsou znamením Boží služby, se můžeme setkat se zázraky, jejichž původcem je satan. Bible nám to připomíná ve Zjevení 16,14: „Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.“