Vynechat navigaci.

Hudba

Hudba může být prostředkem, jak Bohu vyjádřit úctu. Již v jedné z nejstarších knih Bible, v Exodu 15,1, čteme: „Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: ‚Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.‘“

Hudba představuje dobrý způsob, jak chválit Boha. Mnoho písní je v Bibli zaznamenáno v Žalmech. Ke zpěvu nás vede např. Žalm 33,1–3: „Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic.“ O hudbě se vyjadřuje i Žalm 81, 2.3: „Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu! Prozpěvujte žalmy, bijte v buben, hrejte na líbeznou citaru a harfu.“

Zpěvem si také můžeme lépe zapamatovat Písmo. Bible to zmiňuje v Koloským 3,16: „Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.“