Vynechat navigaci.

Bližní

Jaké vztahy bychom měli mít se svými bližními? Odpověď najdeme v evangeliu podle Lukáše 10,27.28: „On mu řekl: ‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Ježíš mu řekl: ‚Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.‘“

Co znamená milovat své bližní jako sám sebe? Bible to objasňuje v Římanům 13,9: „Vždyť přikázání nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.“