Vynechat navigaci.

Obřad umývání nohou

Ježíš ustanovil obřad umývání nohou jako přípravu na večeři Páně. Čtěme Janovo evangelium 13,4–17: „…(Ježíš) odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: ‚Pane, ty mi chceš mýt nohy?‘ Ježíš odpověděl: ‚Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.‘ Petr mu řekl: ‚Nikdy mi nebudeš mýt nohy!‘ Ježíš odpověděl: ‚Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.‘ Řekl mu Šimon Petr: ‚Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!‘ Ježíš mu řekl: ‚Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni.‘ Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: ‚Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.‘“