Vynechat navigaci.

Trpělivost

Jak může růst a sílit naše trpělivost? Díky těžkostem, které překonává. Bible se k tomu vyjadřuje v Římanům 5,3: „Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost.“ O tom, že v těžkých chvílích se můžeme učit trpělivosti, se píše i v Listu Jakubově 1,2 –4 (SNC): „Vím, že máte mnoho nesnází a pokušení. Radujte se z toho, protože čím obtížnější bude cesta vaší víry, tím více poroste vaše vytrvalost. Když ve všem obstojíte, stanete se skutečně zralými křesťany.“

Naše trpělivost se úzce odvíjí od našeho vztahu s Bohem. V Bibli, Zjevení Janovo 14,12, je o lidech žijících na konci dějin psáno: „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

Boží lidé mají trpělivost jeden s druhým. Bible je to učí v Efezským 4,2.3: „Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“

Ti, kdo jsou trpěliví, zdědí to, co bylo zaslíbeno. Bible se k tomu vyjadřuje v Židům 6,12: „Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení (kteří vírou a trpělivostí dosáhli splnění Božích slibů – SNC).“

Trpělivě očekávejme příchod Pána. K tomu nás Bible povzbuzuje v Listu Jakubově 5,7.8: „Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.“