Vynechat navigaci.

Tlak okolí

Nedopusť, abys byl tlačen někam, kam sám jít nechceš; buď upřímný a mysli sám za sebe. Tak nám to radí Bible v Exodu 23,2.3: „Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo. Ani nemajetnému nebudeš v jeho sporu nadržovat.“

Zlu a nepravosti se dobře vede v partách. Bible nás varuje v Přísloví 4,14–16: „Nevcházej na stezku svévolníků, cestou zlých se neubírej. Vyhni se jí, nechoď po ní, odstup od ní a jdi dál. Neusnou, když nespáchají něco zlého, o spánek jsou připraveni, když někoho nepřivedou k pádu.“

Okolní tlak často vede ke špatným rozhodnutím. Jeden z biblických příkladů je zapsán v evangeliu podle Matouše 14,9: „Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli.“

Tlak okolí může vést k tragickým následkům. V Lukášově evangeliu 23,23.24 je popsán onen známý příběh Piláta: „Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat; a jejich křik se stále stupňoval. A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět.“

Buď pevný, když zůstáváš věrný Bohu; odmítni slevit ze své víry. Tak se k tomu postavili i první křesťané, 2 Korintským 6,8.9 (SNC): „Stojím při Bohu věrně, ať mě za to oslavují nebo mi nadávají, ať mi věří nebo mě prohlašují za podvodníka … Denně se nade mnou vznáší smrt, ale nikdy jsem nežil plněji. Bili mě, div jsem ducha nevypustil, ale přece mě nezabili. Stále mi házejí klacky pod nohy, o radost mě tím však nepřipraví. Jsem chudý, a přece rozdávám poklady nesmírné ceny. Nemám nic – a přece mi patří celý svět…“