Vynechat navigaci.

Dokonalost

Dokonalost je cíl, ke kterému bychom se měli ubírat. Bible nás vybízí, Matouš 5,48: „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Dokonalost je proces naslouchání, učení a růstu s pomocí Ježíše Krista. Jen v Kristu se však můžeme stát opravdu dokonalými, Koloským 1,28: „Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu.“

Dokonalosti dosáhneme při Ježíšově příchodu. Nemusíme mít strach nebo si zoufat, Bůh nás přivede do své přítomnosti a pomůže nám, list Judův 24.25 (SNC): „Bůh má moc uchránit vás před pádem a přivést vás čisté a dokonalé do slávy ve věčně trvající radosti. Pouze jemu jedinému, který nás v Kristu zachránil, patří všechna sláva, velebnost, vláda a moc nyní a zůstane navěky!“