Vynechat navigaci.

Chudí

Peníze nejsou všecko. Bible ukazuje na to, že peníze neznamenají opravdové bohatství, Přísloví 13,7.8: „Leckdo se vydává za bohatého, ačkoli nic nemá, někdo se vydává za chudého, a má velké jmění. Bohatstvím se člověk může vyplatit, kdežto chudý vyhrožování neslýchá.“

Svět sice vyvyšuje bohaté, ty však nebuď překvapen, jestliže Bůh povýší chudé. V Bibli je o tom psáno v Listu Jakubově 2,5: „Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují?“

Měli bychom pomáhat chudým, mělo by nám na nich záležet. V Galatským 2,10 apoštol Pavel píše: „Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval.“

Nevšímat si ubožáků je hřích. Bible se o tom zmiňuje na mnoha místech, také ve starozákonní knize Ámos 5,12: „Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek, ubožáky v bráně odstrkujete.“

Pomáhat chudým přináší Boží požehnání. Tak je to zapsáno v Bibli, Žalm 41,2: „Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání.“

Tím, že se staráme o chudé, ctíme Boha. Bible to vyjadřuje v Přísloví 14,31: „Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.“

Církev by měla podporovat chudé, kteří nemají rodiny. Bible to po nás žádá v 1 Timoteovi 5,3–6: „Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné. Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu…“

Bůh zaslibuje hojnou odměnu těm, kdo pomáhají chudým. Nádherné zaslíbení čteme v Bibli, Izajáš 58,7–11: „Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.‘

Máme jednat ve prospěch chudých. V Bibli, Ámos 5,24 (SNC), je psáno: „Chci, aby namísto přívalů přetvářky a pokrytectví z každého z vás pramenila spravedlnost a aby nezadatelné právo – skutečně pro každého – zaplavilo celou vaši zemi.“