Vynechat navigaci.

Oblíbenost

Oblíbenost není klíčem ke štěstí. Bible nás dokonce varuje, Lukáš 6,26: „Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.“

Měj pevnou víru, i kdyby následování Krista nebylo zrovna v oblibě. V Bibli najdeme zprávu o někom, kdo byl v jednu chvíli oblíben, nic to však pro něj neznamenalo, Jan 2,23–25: „Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal; nepotřeboval, aby mu někdo o něm říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku.“

Ti, kdo věrně učí Boží slovo, obvykle žádnou cenu v oblíbenosti nevyhrávají. Bibli je to popsáno v 1 listu Janově 4,4–6 (SNC): „Děti, váš život pramení z Boha, a proto odoláváte vlivu falešných učitelů. Váš zdroj je mocnější než jejich. Oni jsou pravými dětmi své doby, proto říkají, co lidem vyhovuje a co lidé rádi slyší. My jsme však děti Boží, a kdo to myslí s Bohem vážně, naslouchá nám…“