Vynechat navigaci.

Přítomnost

Jak můžeme zakusit Boží přítomnost? Musíme po ní opravdu toužit. Král David v Žalmu 27,4 (SNC) vyznává: „Po jednom jediném svým celým srdcem toužím: Být v Boží blízkosti do konce dnů, poznávat jeho vůli a zakoušet jeho vlídnost.“

Boží přítomnost je citelná zvlášť v těžkých chvílích našeho života. Tuto jistotu poznal i žalmista, Žalm 34,19.20 (SNC): Bůh je blízko zdrceným a zachraňuje ty, kdo se ocitli na dně. Trápení se nevyhýbá ani věřícímu, ale Bůh má pro něj vždycky řešení.“

Boží přítomnost se projevuje i v době útisku a pronásledování. V Bibli, Žalm 140,13.14, je psáno: „Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. Ano, spravedliví vzdají tvému jménu chválu, přímí budou bydlet před tvou tváří!“