Vynechat navigaci.

Pýcha

Pýcha je nebezpečná. Bible nás před ní varuje v Přísloví 16,18: „Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.“

Pokorný člověk dojde uznání. V Přísloví 29,23 (SNC) se píše: „Pýcha ponižuje člověka, ale pokora je mu ke cti.“

Bůh se staví proti pýše. V Bibli jsou uvedena pravidla mezilidských vztahů takto, 1. list Petrův 5,5.6 (SNC): Vy mladí, podřizujte se starším. Všichni mějte k sobě navzájem citlivý přístup a buďte pokorní, protože pro pokorné má Bůh zvláštní požehnání, ale obrací se proti pyšným. A tak se skloňte před silnou Boží rukou a Bůh vás pozvedne, až přijde k tomu čas.“

Pýcha nás může oddělit od Boha i od druhých. V závěru příběhu o farizeu a celníkovi je napsáno, Lukáš 18,14: „Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Máme být pokorní a upřímní jako malé děti. Ježíš na příkladu dítěte ukazuje, jaké vlastnosti od nás očekává, Matouš 18,4: „Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“

Pyšní budou Božím rozhodnutím nemile překvapeni. Je to uvedeno v Bibli, Matouš 23,12 (SNC): „Kdo má o sobě příliš dobré mínění, bude zklamán a snížen. Pokorní však budou povýšeni.“

Ti, kdo jsou pyšní, mohou snadno padnout. Proto je v Bibli, 1. Korintským 10,12 (SNC), varování: „Mějte se na pozoru – nejblíže pádu je ten, kdo si je sám sebou příliš jist.“