Vynechat navigaci.

Rasizmus

Před Bohem jsme si všichni rovni. Víra nás v Kristu všechny spojuje, Galatským 3,28: „Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“

Rasizmus je hřích. Přesně tak se o tom píše v Bibli, list Jakubův 2,8.9 (SNC): „Korunou Božích přikázání je láska. Jednáte správně, posloucháte-li příkaz Písma: ‚Milovati budeš bližního právě tak, jako miluješ sebe.‘ Nadržovat jednomu a přehlížet druhého je podle tohoto zákona hřích.“

Všichni lidé mají stejnou krev. Bible to dokládá ve Skutcích apoštolů 17,26: „On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel.“

Bůh přijímá lidi ze všech ras, kultur a národů. Čtěme Skutky apoštolů 10,34.35: „A Petr se ujal slova: ‚Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.‘“