Vynechat navigaci.

Vztahy

Ve vztazích s druhými bychom neměli slevovat z naší víry. Bible v 2 Korintským 6,14 (SNC) radí: „Nespolčujte se s nevěrci, to pro vás není dobrá společnost. Co může mít společného světlo s tmou, spravedlnost s bezprávím?“

Naše vztahy s druhými stojí na Kristu; skrze něj jsme všichni spojeni v jeden duchovní příbytek, Efezským 2,21.22: „V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.“

Stáváme se podobnými lidem, se kterými se stýkáme. Už ve starozákonní knize Přísloví 13,20 je psáno: „Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle.“