Vynechat navigaci.

Spolehlivost

Spolehlivost je součástí Božího charakteru. Bible v Žalmu 33,4 (SNC) dosvědčuje: „Vždyť jeho slovo platí a jeho dílo obstojí.“ Židům 13,5 říká: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“

Křesťané se mohou spolehnout na Krista a následovat poznanou pravdu. Jsme o tom ujištěni v Bibli, Efezským 4,15.16 (SNC): „Místo toho se budeme vždy s láskou držet pravdy, opravdově mluvit, jednat a žít, a tak budeme stále podobnější Kristu, který je naší hlavou. Z něho roste dokonale skloubené tělo a každá jeho část slouží svým způsobem všem ostatním, aby tělo zdravě rostlo a žilo v lásce.“

Záchranu si vytrvalostí nezasloužíme, ale kdo se cele spolehne na Boha, ten vytrvá až do konce. V evangeliu podle Matouše 10,22 (SNC) jsou tato Ježíšova slova: „Všichni vás budou nenávidět, protože jste moji. Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn pro věčnost.“

Pán Bůh vyhledává věrné a spolehlivé služebníky. Příklad takového služebníka je uveden v evangeliu podle Matouše 24,45–47 (SNC): „Jak se chová věrný a prozíravý služebník, kterého pán pověřil stravováním ostatního služebnictva? Pochválen bude tehdy, když pán při svém návratu shledá, že věrně plnil svěřené povinnosti. Takového pak ustanoví správcem celého svého majetku.“

Bůh zaslibuje sílu k věrnosti až do smrti. Můžeme se plně spolehnout na všechna jeho zaslíbení, tím nejvzácnějším je však příslib věčného života, Zjevení Janovo 2,10: „Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.“