Vynechat navigaci.

Pomsta

Pomsta má zůstat v Božích rukou. Bible nás v Římanům 12,19 varuje: „Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘“

Ve jménu lásky bychom měli odolat touze po odplatě. Tak to Ježíš učí ve svém kázání zapsaném v evangeliu podle Matouše 5,38.39: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub‘. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou.“

Neraduj se, když se tvému nepříteli nedaří. V Bibli, Přísloví 24,17.18, čteme upozornění: „Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci, nebo to Hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích a odvrátí od něho svůj hněv.“