Vynechat navigaci.

Odplata

Bůh odplácí nezištnou pomoc vykonanou nenápadně a v tichosti. V Bibli, evangeliu podle Matouše 6,1.2 (SNC), je psáno: „Dejte si pozor, abyste nedělali dobré skutky okázale před lidmi a tím nestavěli na odiv svoji dobročinnost. Tak rozhodně nezískáte odměnu od nebeského Otce. Proto když pomáháš bližnímu, nechtěj, aby o tom všichni věděli...“

Bůh nám každou oběť mnohonásobně vynahradí. Takové zaslíbení čteme v evangeliu podle Matouše 19,29 (SNC): „A každému, kdo se vzdá domova, bratrů, sester, otce, matky, manželky, dětí nebo majetku proto, aby šel za mnou, všechno mu mnohokrát vynahradím a bude mít podíl na věčném životě.“

Již brzy Bůh odplatí každému podle toho, jak si zaslouží. V Bibli, Zjevení 22,12, slíbil: „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.“