Vynechat navigaci.

Domluvy

Domlouvání může být vhodný nástroj k výchově dětí. Tak to říká moudrá starozákonní kniha Přísloví 29,15: „Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce.“

Příliš mnoho domluv však může vést k opačnému výsledku. Před tím nás Bible varuje, Koloským 3,21: „Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.“

Rodičovská výchova má dětem pomoci růst, ne je zraňovat či rozčilovat. V listu Efezským 6,4 je napomenutí: „Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.“