Vynechat navigaci.

Spánek

Vědomí, že Bůh nad námi bdí, nám může přinést pokoj a klid i v období krize. Přesvědčil se o tom i pisatel žalmu, Žalm 3,6: „Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.“

Lékem na bezesné noci je obrátit svoje myšlenky k Bohu. Takovéto noci můžeme proměnit v tiché chvíle rozjímání a rozhovorů s Bohem. Tak to činil i král David, jak o tom čteme v Bibli, Žalm 63,7 (SNC): „O tobě přemítám, když procitnu v noci, když pozoruji hvězdnou oblohu.“

Můžeme být v bezpečí s vědomím, že Bůh nikdy nespí, ale stále nad námi bdí. Žalmista v Bibli vyznává, Žalm 121, 2–4: „Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.“